ليفت و جوانسازی

ليفت و جوانسازی

ليفت و جوانسازی

به كمك نخ هاي PDO وCog
افزايش فاصله چشم و ابرو
از بين بردن سياهي و پف زير چشم
از بين بردن غبغب
ترميم فرم ابرو
ترميم فرم بيني و زاويه دار كردن صورت